Schmid, Viola :
CyLaw-Report XV: "Europäisches Datenschutzrecht – Datenübermittlung in Drittland (Fluggastdaten)".
In: CyLaw-Report, 15. TU Darmstadt, Darmstadt
[Report], (2008)